ROZDELENIE BEZPEČNOSTNEJ TRIEDE

 

Hlavným parametrom pri výbere trezoru je jeho bezpečnosť

Úroveň zabezpečenia trezoru rozlišujeme na základe bezpečnostných tried, ktoré trezoru pridelí štátom akreditovaná skúšobňa pri náročnom teste v akreditovanom laboratóriu. Čím vyššia bezpečnostnú triedu trezor spĺňa tým bezpečnejšie je a je tiež zložitejšie a časovo náročnejšie sa do trezoru dostať, prelomiť jeho ochranu.

Zaradenie trezoru do bezpečnostnej triedy v krajinách EÚ vychádza v z dvoch noriem. Najviac je používaná norma EN 1143-1, v poslednej dobe sa začína používať aj nová norma EN 14450. V Slovenskej republike sa už len zriedka používa staršie norma STN 916012.

Norma EN 1143-1 upravuje bezpečnosť trezorov v tých prípadoch, keď sú kladené vyššie požiadavky na bezpečnosť trezorov. Podľa tejto normy sa rozlišuje celkom štrnásť bezpečnostných tried.

Norma EN 14450 rozlišuje len dve triedy trezorov, takzvané bezpečnostné stupne S1 a S2.

Norma STN 916012 upravuje základný stupeň bezpečnosti trezorov a skríň na zbrane, rozlišuje celkom tri stupne bezpečnosti Z1, Z2 a Z3. Túto staršie Slovensků normu u našich produktov už nenájdete, tie sú testované už podľa nových európskych noriem.

NBÚ - ochrana utajovaných informácií rozlišuje trezory podľa stupňa ochrany utajovaných informácií na dôverné, tajné a prísne tajné.

Pre koho je aká bezpečnostná trieda, bezpečnostná úroveň trezoru?

Vyššie bezpečnostnej triedy trezoru a jeho zámková výbava určuje na akú orientačná úložnú čiastku je trezor pripravený a na aký poistný limit možno trezor u vašej poisťovne poistiť.

Orientačné limity poistných hodnôt uložených v trezore:

Bezp. trieda Orientačná úložná suma
"O" 10 000 €
"I" 20 000 €
"II" 50 000 €
"III" 150 000 €
"IV" 200 000 €
"V" 500 000 €

Výšku limitov a požiadavky na trezor konzultujte vždy so svojou poisťovňou!

 

Bezpečnostnej triedy trezorov podľa normy EN 1143-1

Bezpečnostných tried je celkom štrnásť s označením od 0 až XIII. V praxi sa používajú trezory do úrovne VI., Vyššia zaradenie je už určené len pre špeciálne účely. O zaradení trezoru do príslušnej kategórie vždy informuje štítok výrobcu, ktorý je väčšinou umiestnený na vnútornej strane dverí. Atesty o zaradenie trezora do danej bezpečnostnej triedy vystavujú iba certifikované skúšobne. Klasifikácia trezorov je zhodná v celom území Európskej únie. Dva akékoľvek trezory v rovnakej triede by mali byť rovnako (porovnateľne) odolné.

Pri klasifikácii trezorov vykonávajú skúšobne skúšky a testy o násilné otvorenie trezoru.

Hodnotenie trezoru sa vyjadruje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit)

Pre zaradenie trezoru do jednej z bezpečnostných tried je rozhodujúci čas potrebný ku vlámaniu a použité nástroje, resp. náradia. Hodnotenie trezoru sa vyjadruje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit). Čím vyšší je počet jednotiek RU, tým vyššia je odpor a ochrana trezoru proti vlámaniu.

Trezory sú vždy klasifikované podľa najnižšieho nameraného odporu. Výsledky testov sa následne prevedú do hodnoty RU.

Pri prelomenie ochrany trezoru hovoríme o čiastočnom prielomu, keď sa do trezoru dostaneme napríklad čiastočnú deformáciou steny o rozmere min. 125 cm2, alebo o plnom prielomu pri otvoru min. 1000 cm2, čo je prakticky považuje za vylomenie dverí.

Pokiaľ zákazník nevie akú bezpečnostnú triedu trezoru zvoliť, uvádza sa orientačné odporúčaná výška úložné čiastky pre konkrétny bezpečnostnú triedu trezoru. Takéto zaradenie však nie je absolútna a každá poisťovňa môže mať svoje vlastné požiadavky. Pre zistenie konkrétnej úložné čiastky je preto vhodná konzultácia s vašou poisťovňou. Aby boli splnené požiadavky bezpečnosti a zaradenie trezoru do danej triedy je nutné dodržať odporúčania výrobcu odbornej montáže trezoru na miesto použitia.

Certifikácia skrine na zbrane

Túto bezpečnostnú triedu spĺňajú: skrine na zbrane a strelivo
Odporové jednotky - RU (15)
Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia trieda zámku - A
Určenie napr. Pre - uloženie liekov, jedov, dokumentov, zbraní a hotovosti do 1 000 €

Bezpečnostná trieda 0

Bezpečnostné triedu 0 spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - A
Orientačná úložná suma - do 10 000 €
Odporové jednotky - RU (30/30)

Bezpečnostná trieda I

Bezpečnostné triedu Aj spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - A
Orientačná úložná suma - do 20 000 €
Odporové jednotky - RU (30/50)

Bezpečnostná trieda II

Bezpečnostné triedu II spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - A
Orientačná úložná suma - do 50 000 €
Odporové jednotky - RU (50/80)

Bezpečnostná trieda III

Túto bezpečnostnú triedu spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - B
Orientačná úložná suma - 150 000 €
Odporové jednotky - RU (80/120)

Bezpečnostná trieda IV

Túto bezpečnostnú triedu spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov - 2
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - B
Orientačná úložná suma - 200 000 €
Odporové jednotky - RU (120/180)

Bezpečnostná trieda V

Túto bezpečnostnú triedu spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov - 2
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - B
Orientačná úložná suma - do 500 000 €
Odporové jednotky - RU (180/270)

 

Bezpečnostnej triedy trezorov podľa normy EN 14450

Norma rieši zatriedenie trezorov do dvoch bezpečnostných úrovní S1 a S2. Norma vyhovuje tým modelom trezorov, ktoré z rôznych dôvodov nie sú testované podľa normy EN 1143-1.

Bezpečnostný stupeň S1

Túto bezpečnostnú triedu spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov: 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - A
Orientačná úložná suma - do 1 000 €
Odporové jednotky - RU (10/10)

Bezpečnostný stupeň S2

Túto bezpečnostnú triedu spĺňa rad trezorov:

Najnižší počet zámkov: 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku - A
Orientačná úložná suma - do 4 000 €
Odporové jednotky - RU (10/20)
 

Bezpečnostnej triedy trezorov podľa normy STN 916012

Bezpečnosť trezorov môže byť posudzovať podľa normy STN 916012, ktorá je určená pre klasifikáciu a skúšanie mobilných trezorov sa základné bezpečnosťou podľa ich odolnosti proti vlámaniu.

Bezpečnostná trieda Z1

Odporové jednotky - RU (10/10)
Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia trieda zámku - A
Určenie napr. Pre - uloženie zbrane, uschovanie veci pre dobu vašej neprítomnosti, a pod.

Bezpečnostná trieda Z2

Odporové jednotky - RU (15/20)
Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia trieda zámku - A
Určenie napr. Pre - uloženie liekov, jedov, dokumentov, zbraní a hotovosti do 1 000 €

Bezpečnostná trieda Z3

Odporové jednotky - RU (20/25)
Najnižší počet zámkov - 1
Najnižšia trieda zámku - A
Určenie napr. Pre - uloženie dokumentov, liekov, jedov, až 10 kusov zbraní a hotovosti do 2 000 €

____________________________________________

Certifikácia NBÚ - ochrana utajovaných informácií

Utajované materiály rozdeľuje Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) podľa úrovne ich ochrany, stupňov utajenia informácií. Jednotlivé stupne utajenia sú rozlíšené podľa závažnosti informácie, podľa úrovne kto sa s materiálmi môže zoznamovať.

Pre uloženie utajovaných informácií a dokumentov slúži trezory certifikované podľa NBÚ. Trezory certifikované Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) sú vhodné na ochranu utajovaných skutočností v stupňoch dôverné, tajné a prísne tajné. Výber trezoru je vždy na základe požadovaného stupňa utajenia dokumentov. Certifikované trezory podľa NBÚ sú tiež označované ako úschovné objekty.

Fyzická bezpečnosť je druhom zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností a je upravená v hlave V zákona č. 412/2005 Zb. O ochrane utajovaných informácií a o bezpečnostnej spôsobilosti, v znení neskorších predpisov. Fyzickú bezpečnosť, tvorí systém opatrení, ktoré majú neoprávnenej osobe zabrániť alebo sťažiť prístup k utajovaným informáciám, prípadne prístup alebo pokus oň zaznamenať. Pre zabezpečenie ochrany utajovaných informácií v rámci fyzickej bezpečnosti sa určujú objekty, zabezpečenej oblasti a rokovací oblasti. Objektom je budova alebo iný ohraničený priestor, v ktorom sa spravidla nachádza zabezpečená oblasť alebo rokovací oblasť. Objekt slúži na spracovávanie a manipuláciu s utajovaná skutočnosť. Bezpečná oblasť slúži na ukladanie utajované informácie, ktorá sa ukladá v zabezpečenej oblasti v trezore alebo inej uzamykateľnej schránke. Zabezpečené oblasti sa podľa najvyššieho stupňa utajenia utajovaných skutočností, ktorá sa v nich ukladá, zaraďujú do kategórií (Prísne tajné, Tajné, Dôverné, alebo Vyhradené). Utajovanú informáciu stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné možno pravidelne prerokovávať iba v pojednávacej oblasti. Zabezpečenie zabezpečené a rokovací oblasti a objektu je zaisťované kombináciou opatrení fyzickej bezpečnosti, ktoré sú stráženie, režimové opatrenia a technické prostriedky. Výkon ostrahy, rozsah použitia opatrení fyzickej bezpečnosti a rozsah použitia technických prostriedkov sa stanoví v závislosti na stupni utajovaných informácií a na vyhodnotenie rizík v projekte fyzickej bezpečnosti. Na ochranu utajovaných skutočností sa používajú certifikované alebo necertifikované technické prostriedky v závislosti od kategórie a vyhodnotenie rizík.

Čiastka 89/2011 Zbierky zákonov publikuje zákon č. 255/2011 Zb., Ktorým sa mení zákon č. 412/2005 Zb. O ochrane utajovaných skutočností ao bezpečnostnej spôsobilosti, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 412/2005 Zb. "). Suma 155/2011 Zbierky zákonov publikuje vyhlášku č. 454/2011 Zb., Ktorou sa mení vyhláška č. 528/2005 Zb. v znení vyhlášky č. 19/2008 Zb. o fyzickej bezpečnosti a certifikáciu technických prostriedkov (ďalej len "vyhláška č. 528/2005 Zb."). Platnosť oboch predpisov je od 1. januára 2012 a v tejto súvislosti je uvádzaná informácie k projektu fyzickej bezpečnosti a certifikáciu technických prostriedkov.

Projekt fyzickej bezpečnosti po novele zákona č. 412/2005 Zb. a po novele vyhlášky č. 528/2005 Zb. je považovaný naďalej za platný, za predpokladu, že jeho obsah a forma bude uvedená do súladu s novou legislatívou. Aktualizácia sa vykoná v súlade so znením ods. 1) § 10 vyhlášky č. 528/2005 Zb.

Certifikácia technických prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností sa rozumie posúdenie technických parametrov výrobkov a zariadení používaných na ochranu utajovaných informácií a vystavenie certifikátu na základe odborného posudku odborného pracoviska, ktorý zahŕňa certifikát zhody od certifikačného orgánu. Novelou vyhlášky č. 528/2005 Zb. došlo k zrušeniu certifikácie technických prostriedkov, ktoré nie sú hodnotené a zaraďované do tried alebo stupňov. Ide o technické pomôcky uvedené v ods. 1) § 30 zákona č. 412/2005 Zb. pod písmenami d), f), g) a i) tj .:

špeciálny televízne systémy
zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie
zariadenie slúžiace na vyhľadávanie nebezpečných látok alebo predmetov
zariadenia proti pasívnemu a aktívnemu odpočúvaniu utajované informácie
Národný bezpečnostný úrad bude ďalej vydávať certifikáty na nasledujúce technické prostriedky:

mechanické zábranné prostriedky
elektrické zámková zariadenia a systémy na kontrolu vstupov
zariadení elektrickej zabezpečovacej signalizácie
tiesňové systémy
zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií alebo dát
Certifikácia uvedených druhov technických prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností sa riadi pravidlami dokumente "Certifikačný postup NBÚ - verzia 2012", ktorý je uvedený na stránkach NBÚ.

Dokladom o zaradení trezoru do bezpečnostnej triedy je certifikát, vydaný autorizovanou osobou (skúšobným orgánom). Okrem toho majú certifikované trezory na vnútornej strane dverí štítok s informáciou o bezpečnostnej triede trezora.

Podľa zákona č. 241/2001 Z.z.o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky NBÚ č.88/2002 je možné trezory ďalej rozdeliť na kategórie stupňa utajenia:

  • "V" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Vyhradené"
  • "D" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Dôverné"
  • "T" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Tajné"
  • "PT" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Prísne tajné"
Nastavenia súborov cookie
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
vždy aktívny
Nastavenia súborov cookie