ZAMUROVANIE TREZORA ALEBO SEJFU

 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU stenových trezorov a stenových bezpečnostných schránok

Aby boli splnené podmienky bezpečnosti a záruky, je nutné pri zamurovanie dodržať nasledovné kroky:

Samotné zamurovanie odporúčame vykonávať bez dverí (len korpus), ktoré vysadíte pri otvorenom stave na 90 stupňov smerom nahor. Vysadenie vykonávajte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu farby. U bezpečnostnej triedy II. odporúčame, aby vysadení dverí trezorov vykonávali 2 osoby. Pri vonkajších pántov pozor na dištančné podložky!

1. Pre splnenie bezpečnostnej triedy výrobku, musí byť trezor zamurovaný tak, aby bol zo všetkých strán vrátane zadnej steny chránený betónovou vrstvou, ktorej hrúbka musí byť pre:

- I.a II.bezpečnostní triedu podľa STN EN 1143-1minimálně 100 mm (viď. Obrázok)

- triedu S1, S2 a Z2 podľa STN 916012 minimálne 60 mm

2. Pred zabetónovaním je NUTNÉ z vonkajšej strany trezoru (sejfe) dôkladne utesniť silikónovým tmelom všetky spoje plechov vrátane krytiek závor a postranných líšt. Pri nedodržaní tohto pokynu dôjde k preniknutiu vlhkosti (prípadne vody) z betónovej zmesi do trezoru a následne k poškodeniu povrchovej úpravy výrobku (odlupovanie farby, korózie), alebo k poškodeniu správnej funkcie zámkových systémov.

PRETO POUŽITE zásadne SUCHÚ (hustý) betónovú zmes!

3. Ďalej pred betónovaním rozoprite steny proti vychýleniu dovnútra!

4. Betónovú vrstvu odporúčame preložiť oceľovou armatúrou (najmä v bezpečnostnej triede II). Trezor musí byť zamurovaný v línii so stenou, nesmie presahovať. Použite kvalitný betón o minimálnej pevnosti 30 MPa.

5. Ak budete inštalovať výrobok s dverami, po zabetónovaní nechajte 2 dni trezor uzavretý, aby nedošlo k jeho vychýleniu. Potom trezor otvorte a ponechajte po dobu min. 21 dní otvorený z dôvodu odvetranie vlhkosti z betónovej zmesi.

6. Ak je trezor zabudovaný do steny medzi dve miesta s rozdielom teplôt (vonkajšia múr), je nutné trezor izolovať vhodnými izolačnými materiálmi tak, aby okolo trezoru zostala odporúčaná hrúbka betónovej zmesi. Predíde sa tak vytvorenie rosného bodu vo vnútri trezoru.

7. Ak je trezor osadený elektronickým zámkom a dvere nebudú vysadené, NESMIE SA NA TREZORA zvárať! Dôjde k zničeniu zámku (dvere trezoru je nutné vysadiť).

 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU Trezory zabudované do PODLAHY

A. Inštalácia

Trezor s úpravou do podlahy je dodávaný v rovnakom konštrukčnom vyhotovení ako štandardné stenový terzor, to znamená, že inštalácia by mala byť rovnaká ako v návode s tým rozdielom, že je potrebné klásť dôraz na ďalšie parametre:

1. Pred zabudovaním vykonajte dôkladné utesnenie všetkých škár na trezoru pomocou silikónu.

2. Urobte dôkladne izoláciu proti vlhkosti (tvoreniu rosného bodu) a proti spodnej vode pomocou stavebno izolačných materiálov.

3. Pri inštalácii dôkladne dbajte na to, aby z podlahy nestekala voda do trezoru, napr. Pri umývaní podlahy, havárii vody ad. Odporúčame podlahu "vyspádovať" na opačnú stranu než je zabudovaný trezor.

4. Dbajte pri inštalácii na to, aby bol betón dôkladne spojený s okolitým murivom alebo podlahou.

B. Obsluha

1. Odstráňte vrchný kryt trezoru.

2. Odomknite, jednou rukou zdvihne dvere trezoru pomocou madla a druhou rukou zaistite zapadnutie tiahla do blokovacieho mechanizmu, ktorý zaistí dvere proti pádu.

3. Pri otvorených dverách a manipuláciu v trezore dbajte na to, aby nedošlo k nechcenému vyskočeniu blokovacieho tiahla - mohlo by dôjsť k úrazu rúk.

4. Pri zatvorení trezoru pootvorte jednou rukou dvere trezoru, druhou rukou odistite západku blokovacieho tiahla a dvere opatrne spustite do zatvoreného stavu.

5. Zamknite a inštalujte kryt.

C. Údržba

Po celú dobu životnosti trezoru je potrebné dbať, aby nedochádzalo k prenikaniu smeti a prachu do zámku trezoru. Vždy je potrebné mať nainštalovaný kryt. V ostatnom sa riaďte návodom na údržbu uvedenom v Užívateľskom manuále.

 

UPOZORNENIE!

PREDAJCA ANI Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku nedodržania NÁVODE K zamurovanie A ANI ZA POŠKODENIE DOKUMENTOV VLHKOSŤOU PRI VZNIKU rosného bodu. Na chyby vzniknuté nedodržaním vyššie uvedených POKYNOV SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE!

Nastavenia súborov cookie
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
vždy aktívny
Nastavenia súborov cookie