Obchodné podmienky

 

 

I. Úvodné ustanovenia
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.TREZORSHOP.eu:
 

PROVOZUJE SPOLEČNOST:
SAFETY SAFE s.r.o.
Bulharská 715/39
101 00 Praha 10
IČ: 05969042, DIČ: CZ05969042
 
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "ObčZ").

Ak je Kupujúcim spotrebiteľ (iná osoba ako podnikateľ, ktorý robí objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho tiež ustanoveniami § 2158 a nasl. ObčZ ( "Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode") a v prípade kupujúcich spotrebiteľov tiež zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej len "ŽOS").

II. vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, o poskytnutí služby, prípadne iné zmluvy podľa ObčZ, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (iná osoba ako podnikateľ, ktorý robí objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkone svojho povolania) a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

III. Spracovanie osobných údajov a ich využitie

Prístup na eshop môže byť podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov kupujúceho. V takom prípade bude Predávajúci s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľaná s aplikáciami tretích osôb. Poskytnuté osobné údaje môže Predávajúci využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy len za podmienok uvedených nižšie. Kupujúci berie na vedomie, že ním uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v súvislosti s nákupom výrobku alebo služby, môže byť využitá na zaslanie obchodnej správy eshopu podľa zákona č. 480/2004 Zb., V platnom znení, s ponukou podobného výrobku alebo služby . V prípade, že si adresát neželá ďalšie zasielanie týchto obchodných oznámení, môže prejaviť tento nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na emailovú adresu eshopu.

IV. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predtým, než Kupujúci definitívne potvrdí objednávku, bude mať právo celú objednávku a zadané údaje skontrolovať. Pokiaľ s podobou objednávky Kupujúci súhlasí, tlačidlom potvrdzujúcim objednávku bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie je záväzné. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky eshopom, za prípadné chyby pri prenose dát nenesie eshop zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy eshop bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenom na eshope Predávajúceho a to v akejkoľvek fáze vybavenie objednávky. O neakceptovania objednávky z dôvodu zjavnej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objednávku na tovar, ktorý nemá v ponuke e-shopu, ako aj objednávku na tovar, ktorý výrobca či dodávateľ nemôže dodať (už sa nevyrába, nemožno dodať iné farby ai ..).
 
Ak Kupujúci pri objednávke zvolil "platba vopred", platba bude očakávaná do 7 kalendárnych dní. Ak predávajúci platbu do tejto doby nedostane, vyhradzuje si predávajúci objednávku zrušiť, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

V. Ceny

Ceny uvedené na eshopu sú uvádzané ako konečné vrátane DPH. Náklady na dopravu, ktorých výška sa môže podľa konkrétnej objednávky líšiť (v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy), sú následne pripočítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru Kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke av emailu potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.

VI. dodanie tovaru

Kupujúci / spotrebiteľ, je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Prevzatím Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy v 14denné lehote

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu na diaľku a zakúpil tovar v eshope, má právo do 14 (štrnástich) dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu (v súlade s novým občianskym zákonom § 1829 ods.1)
2. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.
3. Ustanovenie § 1832 ods. 4 občianskeho zákonníka uvádza, že "ak odstúpi spotrebiteľ (kupujúci) od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi (kupujúcemu) skôr, než mu spotrebiteľ (kupujúci) tovar vráti alebo preukáže, že tovar predajcovia odoslal.
4. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, neporušené, nepoužitý, nenosené, neprané, vrátane originálnych visačiek, štítkov a predajných dokladov.
5. Po vrátení tovaru predávajúcemu budú kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky na ním udané číslo bankového účtu. Maximálna lehota na vrátenie prostriedkov je 14 dní, predávajúci sa však bude snažiť odoslať peňažných prostriedkov v čo najkratšom možnom termíne.
6. V prípade, že Kupujúci vracia v 14-dňovej lehote tovaru bez pôvodných obalov a visačiek, nebude mu vrátená kúpna cena za tovar v plnej výške. Predajca v tomto prípade poníži kúpnu cenu o opotrebenie. V 14-tich dennej lehote nemožno vrátiť tovar Kupujúcim použitý, poškodený alebo prané.
7. Náklady na doručenie tovaru späť predávajúcemu hradí plne kupujúci. Tovar je možné po predchádzajúcej dohode vrátiť aj osobne.
8. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy s Predávajúcim, vráti predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bola Predávajúcemu doručená informácia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od Kupujúceho obdržal, vrátane nákladov na dodanie tovaru ku Kupujúcemu (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim).

9. V prípade objednania trezoru na mieru (atyp) a odstúpenie od kúpnej zmluvy s vyhradzujeme právo odpočítať sumu vo výš 30% z ceny.
10. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikajúce si vyhradzujeme právo odpočítať sumu vo výš 10% z ceny.

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote 14 dní Predávajúceho, jednoznačným vyhlásením (napr. Listu zaslaného poštou, alebo e-mailom).
Obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy.

VIII. Práva z chybného plnenia - Reklamácia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia veci Kupujúcim. Takto zmluvne poskytnutá záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

1. Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.
2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Nemožno používať poškodenú vec. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov (ak nie je pri tovare uvedené inak) od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu),
je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.
4. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Taktiež môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
5. Predávajúci nie je povinný nároku spotrebiteľa vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
6. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
7. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prekontrolovať a akékoľvek závady spôsobené prepravou bezodkladne riešiť s prepravcom (spísať reklamačný protokol). Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravcom.
10. Reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však v zákonnej lehote do 30 dní.

Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom k veľkému množstvu rôznych typov monitorov s odlišným nastavením farieb, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v eshope minimálne líšiť od farieb tovar v skutočnosti.

Informace pro spotřebitele:

V případě, že dojde mezi firmou SAFETY SAFE s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nastavenia súborov cookie
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
vždy aktívny
Nastavenia súborov cookie